Black Fortis

Rreth Black Fortis

Black Fortis LLC është kompani konsulente biznesi me bazë në Prishtinë që ofron shërbime konsulente të personalizuara për të adresuar nevojat e menaxhimit strategjik, financiar dhe operacional për bizneset e vogla dhe të mesme dhe bizneset startup në të gjithë Kosovën.

Kontabilitet & Financa

 Kontabilizimi informacionit, hartim i pasqyrave dhe raporteve financiare.

Ligje & Tatime

Pajtueshmëria me legjislacionin tatimor dhe ambientin ligjor të biznesit.

Strategji & Operacione

Rishikimi dhe zhvillimi i strategjive

dhe planeve, matja e indikatorëve të performances

Shërbime Outsource

Transferimi me kosto efektive i funksioneve të Auditimit të brendshëm, BNj, kontabilitetit etj.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Black Fortis

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Konsulencë & Strategji