Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës

Prishtina

Rreth Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK) është institucion publik i pavarur dhe jo-për-profit, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. FKPK është krijuar sipas modelit të kontributeve pensionale të definuara, që nënkupton se secili kontribuues kursen për pension në një llogari personale.

FKPK-ja është themeluar në dhjetor të vitit 2001 dhe ka filluar aktivitetin në gusht të vitit 2002 – për të administruar dhe menaxhuar kontributet e obligueshme pensionale (dhe vullnetare) të të punësuarve në Kosovë. Aktivitetin e përgjithshëm të FKPK-së e rregullon Kuvendi i Kosovës, ndërsa e mbikëqyrë Banka Qendrore e Kosovës (BQK). FKPK-ja është e angazhuar kryekëput për mbajtjen dhe investimin e kontributeve pensionale të kursyera nga qytetarët e Kosovës gjatë marrëdhënies së punës.

Administrimi i këtyre llogarive individuale është përgjegjësi ligjore, megjithatë paratë e kursyera mbesin pronë vetanake e kontribuuesve. Edhe pse pronë private, mandati i këtyre kursimeve është specifik: ato mund të përdoren vetëm për pension – dhe nuk mund të përdoren ose tërhiqen përpara moshës së pensionimit për asnjë arsye tjetër (psh. të merren për hua, për trajtime mjekësore e të ngjashme).

Sa janë me FKPK-në mjetet pensionale investohen sipas parimeve të investimeve të kujdesshme të paracaktuara me ligj. Investimet bëhen nga Bordi Drejtues i FKPK-së me qëllim që kursimtarëve kosovarë t’iu rritet vlera e kursimeve pensionale, dhe që në afate të gjata t’ju mundësohet ofrimi i pensionit më të mirë të mundshëm. Investimet bëhen në klasa të ndryshme investuese, dhe përmes tyre në tregje botërore dhe industri nga më të ndryshmet, në mënyrë që të shpërndahet dhe kështu të zvogëlohet rreziku i mundshëm nga investimet, sikurse vlerësohet e arsyeshme nga Bordi Drejtues.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Qeveria & Administrata Publike
Telefoni
038 600 025 038 600**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina