Kolegji Heimerer

Prishtina

Rreth Kolegji Heimerer

MISIONI

Misioni i Kolegjit Heimerer është t’u ofrojë profesionistëve të ardhshëm aftësitë e avancuara të nevojshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, në interes të individëve dhe shoqërisë. Për të ofruar programe studimi cilësore dhe aplikative, të orientuara drejt standardeve ndërkombëtare, nevojave të shoqërisë dhe tregut të punës, Kolegji Heimerer ofron arsim cilësor përmes hulumtimit të bazuar në evidencë, bashkëpunimit ndërkombëtar, mësimdhënësve të kualifikuar dhe metodave moderne dhe inovative të mësimdhënies.

VIZIONI

Vizioni i institucionit tonë është të njihet si një lider kombëtar dhe rajonal në edukimin e kujdesit shëndetësor përmes përsosmërisë dhe inovacionit në mësimdhënie dhe shërbime.

VLERAT

Shërbimi ndaj shëndetit të njerëzimit duke punuar aktivisht me komunitetin, shtetin, dhe duke ndarë përvojat me rajonin dhe botën. Mendësia e bashkë – krijimit përmes ndarjes së përgjegjësive dhe sukseseve. Planifikimi përtej së tashmes në aspekt kohor dhe hapësinor.

PËRPARËSITË E TË QENIT PJESË E KOLEGJIT HEIMERER

Kolegji Heimerer në vazhdimësi përfshihet në projekte ndërkombëtare që kanë për qëllim hulumtimin dhe ngritjen e kapaciteteve rajonale në fushën e shëndetësisë. Studentët kanë mundësi të kyçen në këto projekte për punë praktike dhe avancim akademik.

Kolegji Heimerer është pjesë e familjes së kolegjeve Heimerer në Gjermani. Bashkëpunimet e ndërsjella mundësojnë shkëmbim studentësh mes kolegjeve dhe bashkëpunime grupore ndërkombëtare.

Kolegji Heimerer bashkëpunon ngushtë me klinika vendore dhe ndërkombëtare. Studentët kanë mundësi që ta kryejnë punën praktike profesionale gjatë studimeve duke u punësuar në institucione shëndetësore jashtë vendit përmes Programit Internacional të Karrierës (PIK).

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Kolegji Heimerer

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Edukim & Trajnim
Telefoni
049 947 343 049 947**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina