Kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë

Prishtina

Rreth Kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë

Misioni

Misioni i kompanisë është menaxhimi i mbeturinave që vijnë në deponitë sanitare të KMDK-së, Evitimi i rreziqeve që mund të vijnë gjatë trajtimit të mbeturinave dhe parandalimi i ndotjes së mjedisit.

Vizioni

Operimi dhe trajtimi i mbeturinave më qëllim të ruajtjes së ambientit, rritja e vlerës së aseteve dhe rritja e qëndrueshmërisë financiare është synimi i së tashmes dhe i së ardhmes së kompanisë.

Qëllimi

Qëllimi kryesor i KMDK SH.A që nga themelimi është menaxhimi i mbeturinave në DS sipas standardeve.

Qëllimi i kompanisë mund të arrihet nëpërmjet të:

Ngritjes së inkasimit dhe arkëtimit të borxheve nga KRM-të dhe subjekteve private . Ngritja e inkasimit do të mundësonte qëndrueshmëri të KMDK-së, përmirësimin e gjendjes teknike dhe infrastrukturore të DS, shlyerjen e borxheve dhe obligimeve ndaj furnitorëve.
Riparimi dhe mirëmbajtja e makinerisë , mirëmbajtje dhe rregullim te infrastrukturës në të gjitha DS, krijimin e kushteve më të mira për klientët e KMDK dhe njëkohësisht mbrojta e ambientit.
Rivendosja e sistemit të ajrosjes në të gjitha DS sipas standardeve.
Vendosja e peshoreve digjitale dhe kamerave, si dhe monitorimi i tyre nga selia e kompanisë.
Trajnimi – avancimi profesional i stafit të KMDK-së

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
Qeveria & Administrata Publike
Vendndodhja
Prishtina