Kosova Education Center

Prishtina

Rreth Kosova Education Center

Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar në vitin 2000 duke u përqendruar në ofrimin e programeve të trajnimit të mësimdhënësve në shërbim. Trajnimet ende mbesin një aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së KEC, por, në kohë, organizata ka zgjeruar fushën e punës në katër fusha kyçe: 1) Përmirësimi i cilësisë së arsimit, 2) të drejtat e njeriut; 3) Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikëbërje, dhe 4) Hulumtimet në fushën e arsimit. KEC ka një gamë të gjerë partnerësh vendorë dhe ndërkombëtarë që përbëhen nga organizatat joqeveritare, kompanitë konsulente, agjencitë zhvillimore dhe institucionet shtetërore.

MISIONI

Avancimi i sistemit të arsimit, përmes ofrimit të shërbimeve dhe të burimeve të cilësisë së lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktiv me të gjitha palët me interes në vend dhe jashtë tij.

VIZIONI

Një sistem efikas dhe gjithëpërfshirës i arsimit që i kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të vendit, duke aftësuar qytetarët për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike.

Punë në dispozicion

Punë të postuara nga Kosova Education Center

Nuk ka punë të disponueshme.

Industria
OJQ & Shërbime Sociale
Themelimi
2000
Telefoni
038 244 257 038 244**** Shfaq
Vendndodhja
Prishtina